Van Akelyen - disclaimer

Van Akelyen NV
Heirbaan 19
9240 ZELE
Tel.: 052 44 40 31
Fax: 052 44 49 35
E-mail: 
info@Vanakelyen.be

Ondernemingsnummer: BE 0412 781 421
Registratie 06.04.11


Voorwaarden

1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend bedrag, contant betaalbaar in Zele.

2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

3. De betaling moet geschieden uiterlijk op de vervaldag, zonder compensatie en zonder aftrek van kosten of kortingen, waarop de koper geen recht meer heeft. op alle betalingscondities (kortingen of termijn) geldt de clausule op de betreffende bescheiden (offerte, orderbevestiging, factuur) vermeld.
Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum, zal automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheid-intrest verschuldigd van 1 % per maand op het factuurbedrag of op het saldo.

4. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

5. Bij niet of onvolledige betaling van de factuurbedragen op de vervaldag zal door de koper/debiteur van rechtswege en derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag of op het saldo verschuldigd zijn met een minimum van 75 euro (dit bovenop de hoofdsom en de conventionele intresten).

6. Geleverde materialen worden niet teruggenomen; tenzij in speciale gevallen mits een waardevermindering van minimum 25 % tot dekking van de veroorzaakte kosten.

7. Wanneer een vervallen factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zulle alle andere, gebeurlijk nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden zodat de verkoper gerechtigd is om alle uitgeschreven en openstaande facturen ineens in te vorderen. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend eerst op eventueel gemaakte gerechtskosten, dan op de forfaitaire schadevergoeding (art.5), vervolgens op de conventionele intresten (art.3) en daarna op de hoofdsom.

8. Bij niet-betaling blijven de goederen eigendom van de N.V. Van Akelyen.

9. In geval van overtreding van één van de bepaling en van deze verkoops- en leveringsvoorwaarden heeft de verkoper het recht alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten - zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijk tussenkomst vereist zal zijn - ontbonden te verklaren, onverminderd alle aan de fabrikant toekomende wettelijke rechten. Onze levertijden, zowel telefonisch als schriftelijk bevestigd, gelden ten allen tijden alleen als indicatie.

10. De levering geschiedt af fabriek, ook al is 'franco bestemming' verkocht, zodat alle goederen, ook die, welke franco f.o.b. of of c.i.f. worden geleverd, reizen voor risico van de koper.  Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, tot de kostprijs volledig is betaald.

11. Zolang de factuur niet is betaald, is de koper niet gerechtigd om de goederen weder te verkopen of te verwerken noch aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin aan derden toe te dienen. In geval van inbreuk op dit artikel zal een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn door de koper. Worden de goederen toch verkocht of vervreemd, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.

12. Rechtbanken van de plaats van de zetel van de verkoper zijn ten allen tijde en uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om daarvan af te wijken en om overeenkomstig art 625 Ger.W. de koper te dagvaarden ten overstaan van de Rechtbank van diens woonplaats of diens zetel. Het Belgisch recht is ten allen tijde van toepassing. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationele koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.